Đăng nhập để đăng tin và quản lý tin đăng của bạn dễ dàng hơn. Hãy Đăng Ký nếu bạn chưa có tài khoản.

Tiếng Hàn tại Yên Phong-văn phòng Cá nhân

1 month ago Tuyển Dụng Bắc Ninh   17 lượt xem
Địa điểm: Bắc Ninh
Giá:

1.가격정책 : Chính sách về giá

2.가격표: Bảng giá

3.가계부: Sổ chi tiêu

4.가불신청: Xin ứng tiền

5.가성재: Chất dễ cháy

6.가스수도비: Tiền ga và nước

7.가압류: Tạm thu, tạm giữ

8.각종결산보고서: Các loại báo cáo tổng kết

9.감가상각누계액: Lũy kế khấu hao tài sản

10.감가상각비: Chi phí khấu hao tài sản

11.감사: Giám sát, kiểm tra

12.개업비: Chi phí khai trương

13.개인별실적: Kết quả từng cá nhân

14.개인별업무목표: Mục tiêu công việc từng cá nhân

15.거래계약서: Hợp đồng giao dịch

16.거래명세서: Tờ chi tiết giao dịch

17.거래사실확인서: Xác nhận giao dịch

18.거래처확대: Mở rộng đối tác giao dịch

19.건강진단서: Phiếu kiểm tra sức khỏe

20.건강진단실시: Thực hiện kiểm tra sức khỏe

21.건물임대차계약: Hợp đồng cho thuê và mượn nhà

22.건물: Tòa nhà

23.건물신축공사도급계약서: Hợp đồng giao thầu xây dựng công trình

24.건설용장비: Thiết bị xây dựng

25.건의사항: Nội dung kiến nghị

26.건축설계용역계약서: Hợp đồng thiết kế kiến trúc

27.견적서: Bản báo giá

28.견적서검토: Xem xét bảng báo giá

29.견적의뢰서: Đơn đề nghị báo giá

30.견학신청서: Đơn xin kiến tập

31.결근사유서: Bản tường trình vắng mặt

32.결석계: Đơn xin vắng mặt

33.결손금: Số tiền lỗ

34.경고장: Thư cảnh cáo

35.경력증명서: Giấy chứng nhận kinh nghiệm

36.경매취하서: Thư hủy tham gia bán đấu giá

37.경비청구서: Đề nghị thanh toán chi phí

38.경비: Chi phí, kinh phí

39.경비분개: Sổ phụ chi phí

40.경비지급품의서: Phiếu đề nghị thanh toán chi phí

41.경상이익: Lợi ích bình thường

42.경영권주식인수계약서: Hợp đồng chuyển giao cổ phần và quyền kinh doanh

43.경영목표: Mục tiêu kinh doanh

44.경영이념: Ý niệm kinh doanh

45.경영진: Ban điều hành, ban giám đốc

46.경쟁업체현황: Tình hình các đối tác cạnh tranh

47.경조사비: Chi phí hiếu hỉ

48.계산: Hóa đơn, phiếu thu

49.계약검토보고서: Báo cáo xem xét hợp đồng

50.계약해지통지서: Thông báo hủy hợp đồng

HOTLINE:

ĐỊA CHỈ: NGÃ TƯ THỊ TRẤN CHỜ- YÊN PHONG

Thông tin khác

Công ty ATLANTIC YÊN PHONG
Loại Hình Full-time